Aktuality

[všechny aktuality]
U12 si v Pyšelích poradila s Petřínem Plzeň

U12 si v Pyšelích poradila s Petřínem Plzeň

Vítězství 5:2 si připsali hráči U12 v utkání s plzeňským Petřínem.
Devatenáctka prohrála doma s Motorletem

Devatenáctka prohrála doma s Motorletem

Tým U19 prohrál na domácím hřišti s Motorletem Praha 0:1.
U14 zvládla utkání s Litvínovem

U14 zvládla utkání s Litvínovem

Nervózní a vyhrocené utkání dotáhl tým U14 k vítězství 4:2

Počasí v Benešově

Partneři

Sládek group Město Benešov ČPP Vienna Insurance Group pivovar Ferdinand Umbro FAČR

Stanovy klubuSTANOVY

Sportovního klubu Benešov

 

 

Článek I.

Vznik sportovního klubu

 

1.     Sportovní klub je dobrovolným sdružením občanů, kteří provozují tělovýchovu, sport, osvětovou a společenskou činnost. Sportovní klub byl založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů a je registrován Ministerstvem vnitra ČR, ze dne 18.5.1999, pod č.j. VS/1-1/40183/99-R . Sportovní klub je právnickou osobou.

2.     Klub je založen na dobu neurčitou.

 

 

Článek II.

Název, sídlo, a IČ sportovního klubu

 

1.     Název sdružení: Sportovní klub Benešov  /SK Benešov/

2.     Právní forma: Občanské sdružení

3.     Sídlo sdružení : Benešov, Ke Stadionu 576, PSČ 256 01

4.     IČ : 69764026

 

 

Článek III.

Cíl činnosti sportovního klubu

 

1.     Cílem sportovního klubu je zejména provozování, propagace a rozvoj tělovýchovy a sportu zejména pak kopané, zájmů klubu i jeho členů,     péče o děti a mládež a jejich sportovní výchovu v oblasti sportu, zejména kopané a to v kategoriích přípravka, žáci, dorost a muži.

2.     Hlavními cíly jsou zejména:

·        získávaní příznivců fotbalu, a to jak z řad dospělých, tak i dětí               a mládeže

·        sportovní a společenská výchova

·        aktivní i pasivní účast na sportovních a společenských akcí

·        pořádání sportovních  a společenských akcí

·        propagace dobrého jména klubu a jeho členů

·        činnost mládeže v rámci klubu, jako vhodné prevence před drogovou závislostí a dalšími společensky nevhodnými aktivitami

 

 

 

 

 

Článek IV.

Práva a povinnosti členů sportovního klubu

 

1.     Práva a povinnosti člena klubu  stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Členem  může být pouze  fyzická osoba.

2.     Členství v klubu může být řádné nebo čestné. Členství klubu vzniká na základě písemné přihlášky schválené výkonným výborem klubu.      U osob mladších 18 let přihlášku potvrzují jeho zákonní zástupci.

3.     Za čestného člena klubu může být přijata kterákoli fyzická osoba, která se významně zasloužila o činnost, rozvoj či věhlas klubu, a to na základě schválení výkonného výboru klubu.

4.     Každý člen obdrží registrační průkaz klubu, který jej opravňuje účastnit se všech aktivit pořádaných klubem. Dokladem o členství je centrálně vedená evidence ČSTV a doklad o zaplacení členských příspěvků.

5.     Členské příspěvky se platí minimálně 2x ročně. O výši členských příspěvků a o termínu jejich splatnosti rozhoduje výkonný výbor klubu. Nezaplatí-li člen členský příspěvek a to ani v náhradní jednoměsíční lhůtě, marným uplynutím této náhradní lhůty jeho členství v klubu automaticky zaniká

6.     Výkonný výbor je oprávněn z části či zcela prominout placení členských příspěvků registrovanému aktivnímu hráči klubu, který je členem klubu, a to podobu, kdy zejména z vážných rodinných, studijních, sociálních či zdravotních důvodů, za klub dlouhodobě nehraje fotbal.  

7.     Dále členství v klubu zaniká úmrtím člena, vystoupením na základě písemné odhlášky nebo vyloučením z důvodu hrubého porušení stanov nebo poškozování pověsti klubu. O vyloučení rozhoduje výkonný výbor  klubu.Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen písemně odvolat do 14 dnů u kontrolní komise klubu.

8.     Člen má právo:

·        zúčastnit se podle svého zájmu sportovního a společenského života klubu a všech aktivit pořádaných klubem,

·        uplatňovat své návrhy a obracet se s dotazy, připomínkami            a návrhy na orgány klubu a požadovat na ně odpověď,

·        dosáhl-li věku 18-ti let, účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se klubu, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy  a protinávrhy. Vždy se hlasuje nejprve o návrhu předloženém výkonným výborem klubu,

·        využívat členských výhod a slev,

·        užívat odznaky a schválené stejnokrojové součásti klubu i mimo akce klubu,

·        ukončit dobrovolně a bez udání důvodu své členství v klubu,

·        dosáhl-li věku 18-ti let, volit a být volen do orgánů klubu,  

·        na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku.

9.     Člen má povinnost:

·        dodržovat stanovy klubu,

·        dodržovat  usnesení a rozhodnutí orgánů klubu

·        platit řádně a včas členské příspěvky

·        osobní účastí pomáhat plnit cíle klubu

·        dbát na dobré jméno a pověst klubu

·        šetřit, chránit a zvelebovat majetek klubu, popř.třetích osob, jejichž majetek je klub oprávněn užívat

10.      Členové klubu – osoby mladší 18-ti let mají pouze ta práva                       a povinnosti členů, která odpovídají jejich rozumové a mravní a fyzické vyspělosti odpovídající jejich věku.Mají především právo užívat majetek klubu, účastnit se pro ně organizovaného tréninku, soutěží a dalších aktivit, případně užívat dalších výhod, poskytovaných klubem. Základní povinností těchto osob je dodržovat požadovanou kázeň         a plnit úkoly a příkazy svých vedoucích a trenérů.

 

Článek V.

Orgány a organizační struktura sportovního klubu

 

1.     Orgány klubu jsou:

·        valná hromada

·        výkonný výbor

·        kontrolní komise

·        sekretář

2.     Klub zřizuje za účelem naplnění cílů jeho činnosti jednotlivé fotbalové týmy.

 

Článek VI.

Valná hromada

 

1.     Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada. Skládá se ze všech na ní přítomných členů klubu.

2.     Člen se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále jen „přítomný člen“). Zástupcem člena nemůže být člen výkonného výboru nebo kontrolní komise. Zástupce může na jednání valné hromady zastupovat pouze jednoho člena.

3.     Valná hromada se koná nejméně jednou za dva kalendářní roky, nejpozději však do 30.6. každého roku, zpravidla v sídle klubu. Valnou hromadu svolává výkonný výbor, popřípadě jeho člen, pokud se výkonný výbor na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusnesl, anebo pokud výkonný výbor není dlouhodobě schopen se usnášet.Průběh valné hromady organizačně zabezpečuje výkonný výbor a včas o tom informuje členy.

4.     Valná hromada se svolává pozvánkou. Výkonný výbor uveřejňuje pozvánku tak, že ji zašle všem členům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu  členů, nebo formou e-mailové zprávy, popř. formou SMS zprávy a to nejméně 14 kalendářních dnů před konáním valné hromady nebo ji osobně v téže lhůtě proti podpisu člena  doručí.

5.     Pozvánka na valnou hromadu obsahuje:

·        název a sídlo klubu

·        místo, datum a hodinu konání valné hromady,

·        označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada,

·        pořad jednání valné hromady,

·        další doklady a podklady tam, kde to ukládají tyto stanovy,

·        další doklady a podklady k projednávaným zprávám tam, kde to výkonný výbor považuje za vhodné

6.     Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá výkonný výbor náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává výkonný výbor novou pozvánkou. Pozvánka musí být zaslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání.Valná hromada je usnášení schopná, bez ohledu na ustanovení bodu 12. tohoto článku stanov.

7.     Vyžadují-li to zájmy klubu, svolává valnou hromadu kontrolní komise a na  valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Pro způsob svolávání valné hromady platí přiměřeně ustanovení uvedená v tomto článku.

8.     Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu            a osoby pověřené sčítáním hlasů.

9.     Přítomní členové se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště fyzické osoby, která je členem, popř. jejího zástupce. Pokud klub odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení valnou hromadou.

10.      Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení          předsedy řídí valnou hromadu pověřený člen výkonného výboru.

11.      O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.

12.      Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

a)     rozhodování o změně stanov

b)     volba a odvolání členů výkonného výboru

c)      volba a odvolání členů kontrolní komise

d)     schválení účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo         o úhradě ztráty

e)     rozhodování o odměňování členů výkonného výboru a kontrolní komise

f)       rozhodnutí o dobrovolného rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením

g)     jmenování likvidátora a schválení podílů na likvidačním zůstatku

h)    valná hromada rozhoduje i o dalších otázkách, které stanovy zahrnují do působnosti valné hromady

13. Valná hromada je schopna se usnášet pokud je přítomna alespoň                  nadpoloviční  většina všech členů klubu.

14. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání   valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů klubu.

15. Každý člen má jeden hlas.Valná hromada rozhoduje většinou hlasů  přítomných členů. Hlasovací právo na valné hromadě člen vykonává osobně. Při výkonu členských práv se může člen nechat zastoupit zmocněncem. Zmocnění k zastupování platí jen pro jednu valnou hromadu včetně jejího opakování z důvodu její nezpůsobilosti             k usnášení. Zmocnění musí být odevzdáno výkonnému výboru  nejpozději před zahájením valné hromady.

16. Hlasování na valné hromadě se provádí aklamací.

17. O záležitostech uvedených v bodu 11,  písm. f) a g)  rozhoduje valná  

    hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných členů.

 

 

Článek VII.

Výkonný výbor

 

1.           Výkonný výbor je statutárním orgánem, jenž řídí činnost klubu a jedná jeho jménem. Výkonný výbor rozhoduje o všech záležitostech klubu, které nejsou obecně závaznými předpisy nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady klubu nebo jiného orgánu klubu. Za výkonný výbor jedná navenek jménem klubu předseda výkonného výboru.Je-li však pro právní úkon, který činí výkonný výbor předepsána písemná forma, je třeba alespoň podpisu dvou členů výkonného výboru.

2.           Výkonný výbor má minimálně tři členy, přičemž musí být zachován lichý počet členů. Členy výkonného výboru volí a odvolává valná hromada. Funkční období výkonného výboru jsou dva roky, neskončí však dříve, než je zvolen nový výkonný výbor. Opětovná volba člena výkonného výboru je možná.                                                   

3.           Členem výkonného výboru může být jen být jen fyzická osoba, která je členem klubu a která v době volby dovršila 18-ti let věku

4.           Pokud člen výkonného výboru zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí příslušný orgán společnosti do šesti měsíců zvolit nového člena výkonného výboru. Výkonný výbor, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy  do příštího zasedání valné hromady, která je buď potvrdí ve funkci nebo zvolí nové členy. Člen výkonného výboru může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to písemně orgánu, jehož je členem. Výkon funkce končí dnem doručení oznámení  o odstoupení z funkce.

5.           Výkonný výbor  volí ze svého středu předsedu.

6.           Členové výkonného výboru jsou povinni vykonávat svou působnost        s náležitou péčí. Člen výkonného výboru musí svou funkci vykonávat osobně a nemůže se nechat zastupovat.

7.           Výkonný výbor se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám.

8.           Zasedání výkonného výboru svolává jeho předseda, příp. pověřený člen výkonného výboru dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena výkonného výboru se musí schůze svolat nejpozději do 15ti dnů po obdržení takové žádosti. Žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.Zasedání výkonného výboru  se koná zpravidla v sídle klubu. Zasedání výkonného výboru řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání zvolený člen výkonného výboru.O průběhu zasedání výkonného výboru a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda výkonného výboru a zapisovatel. V zápise z jednání výkonného výboru musí být jmenovitě uvedeni členové výkonného výboru, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením výkonného výboru, nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.

9.           Výkonný výbor je způsobilý se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání výkonného výboru je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů výkonného výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Při volbě a odvolání předsedy, nehlasuje dotčený člen výkonného výboru.

10.  Výkonnému výboru  přísluší zejména:

a) zabezpečovat obchodní vedení klubu a zajišťovat jeho provozní záležitosti.

b) schvalovat přijetí nových členů, vyloučení členů a rozhodovat výši              a splatnosti členských příspěvků

c) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat.

d) vykonávat usnesení valné hromady a vykonávat práva a povinnosti vyhrazené  předpisy statutárnímu orgánu.

e) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů klubu.

f) Jmenovat a odvolávat sekretáře klubu, dohlížet na jeho činnost podle stanov. O rozsahu pravomocí delegovaných na sekretáře klubu rozhoduje výkonný výbor.

g) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:

·        zprávu o činnosti klubu, o stavu jeho majetku, a to v termínu pro konání řádné valné hromady,

·        návrhy na změnu stanov

·        roční účetní závěrku,

·        návrh na rozdělení zisku nebo návrh na způsob krytí ztrát      společnosti vzniklých v uplynulém účetním roce,

·        návrh na složení nového výkonného výboru a kontrolní komise,

·        návrh na odměňování členů výkonného výboru a kontrolní komise,

·        návrh na zřízení a zrušení dalších ve stanovách neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti.

h) projednávat a schvalovat:

·      organizační a provozní řády klubu  a jiné vnitřní předpisy,

·      navrhovat umístění sídla klubu,

·        návrhy na zřízení, změnu a rušení účasti v jiných právnických osobách a sdruženích, pokud to není vyhrazeno valné hromadě,

·      návrh na zakládání organizačních jednotek,

·      přijetí úvěru

vše, co je zákonem nebo v jiných ustanoveních stanov výkonnému výboru vyhrazeno.

 

 

 Článek VIII.

Sekretář

 

1.     Sekretář klubu je jmenován a odvoláván výkonným výborem klubu. Funkci sekretáře vykonává pověřený člen výkonného výboru.

2.     Sekretář klubu vede odpovídá za řádné vedení evidence členů, hráčů, trenérů, rozhodčích a zdravotníků.

3.     Sekretář klubu vede evidenci výsledků jednotlivých oddílů - týmů sportovního klubu.

4.     Sekretář klubu vede odpovídá za řádné vedení evidence majetku klubu.

 

Článek IX.

Tým

 

1.     O vytvoření jednotlivých týmů rozhoduje výkonný výbor

2.     Zpravidla se vytváří týmy dle věkových kategorií, tj. přípravka, žáci, dorost, muži.

3.     O zařazení jednotlivých týmů do soutěží rozhoduje výkonný výbor.

4.     Za sportovní a společenskou činnost týmu, jakož i za  jeho hospodaření se svěřeným majetkem klubu, či majetkem třetích osob, odpovídá trenér týmu, popř. vedoucí týmu.    

 

Článek X.

Kontrolní komise

 

1.     Kontrolní komise má tři členy.Členy kontrolní komise volí valná hromada sportovního klubu.

2.     Členem kontrolní komise může být jen fyzická osoba, která je členem klubu a která v době volby dovršila 18-ti let věku. Člen kontrolní komise nesmí být zároveň členem výkonného výboru nebo osobou oprávněnou jednat jménem sportovního klubu.

3.     Členové kontrolní komise jsou voleni na dobu dvou let. Pokud člen kontrolní komise zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí příslušný orgán společnosti do šesti měsíců zvolit nového člena kontrolní komise. Člen kontrolní komise může ze své funkce písemným oznámením odstoupit. Je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Výkon jeho funkce končí dnem doručení odstoupení. Kontrolní komise, u které počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního  člena do příštího zasedání valné hromady, jinak valná hromada musí do šesti měsíců zvolit nového člena kontrolní komise.

4.     Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu.

5.     Kontrolní komise se řídí zásadami s pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů kontrolní komise vůči třetím osobám.

6.     Kontrolní komise je kontrolním orgánem a dohlíží na výkon působnosti výkonného výboru a  činnost sportovního klubu. Kontrolní komise vykonává svá práva společně nebo svými jednotlivými členy. Prováděním kontroly může kontrolní komise rozdělit mezi své jednotlivé členy. Rozdělením kontrolních činností není však dotčena odpovědnost člena kontrolní komise ani jeho právo vykonávat další kontrolní činnost.V rámci své působnosti  upravené zákonem a těmito stanovami kontrolní komise, resp. jejím členům přísluší zejména:

·        nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti  klubu a zjišťovat stav klubu,

·        kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní zápisy klubu,

·        kontrolovat, zda činnost klubu se uskutečňuje v souladu                         s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady,

·        přezkoumávat roční účetní závěrku

·        účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu                     s výsledky své kontrolní činnosti,

·        svolávat valnou hromadu klubu, jestliže to vyžadují zájmy klubu,           a na valné hromadě navrhovat potřebná opatření,

·        předkládat valné hromadě i výkonnému výboru svá vyjádření, rozhodnutí a návrhy

·        oprávnění vyžadovat od členů výkonného výboru a všech zaměstnanců klubu informace pro svoji kontrolní činnost,

·        rozhodovat o odvolání člena proti rozhodnutí výkonného výboru            o jeho vyloučení

7.     Zasedání kontrolní komise se konají podle potřeby, nejméně však třikrát ročně. Svolává je předseda kontrolní komise,  příp. pověřený člen kontrolní komise, zpravidla do sídla klubu.

8.     Výkon funkce člena kontrolní komise je nezastupitelný.

9.     Zasedání kontrolní komise řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání zvolený člen kontrolní komise.O průběhu zasedání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. V zápisu  se uvede i stanovisko menšiny členů, jestliže tito o to požádají. Zápis se postoupí výkonnému výboru klubu.

10.      Kontrolní komise je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna   nadpoloviční většina jejich členů.

11.      K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných kontrolní komisí je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů kontrolní komise. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

 

Článek XI.

Organizační zásady a vztahy výkonného výboru a členů klubu

 

1.     Veškerá sportovní, tělovýchovná a společenská činnost se uskutečňuje v zájmu sportovního klubu a jeho členů.

2.     Výkonný výbor je povinen hájit zájmy klubu ve vztahu k státním orgánům a k dalším organizacím a jiným třetím osobám.

3.     Týmy klubu mají právo ke své činnosti používat bezplatně majetek klubu, popř.majetek třetích osob, který je klub oprávněn užívat  s tím, že jsou povinni o tento svěřený majetek pečovat s péčí řádného hospodáře.

4.     Týmy klubu mají právo pro svoji činnost využívat finanční prostředky klubu. O způsobu a výši rozdělování těchto finančních prostředků rozhoduje výkonný výbor.

5.     Jednotlivé týmy klubu využívají všech dalších možností k získaní dalších vlastních prostředků a příjmů, se kterými jsou oprávněni samostatně hospodařit, avšak v souladu s pravidly vydanými výkonným výborem klubu.O těchto prostředcích a příjmech  však musí být účtováno  v účetnictví klubu.

6.     Všechna týmy jsou povinny spolupracovat s výkonným výborem klubu a to zejména při a vedení účetnictví a dalších administrativních činnostech spojených s činností klubu.

 

 

Článek XII.

Zásady hospodaření sportovního klubu

 

1.     Majetkem sportovní klubu je veškerý majetek, který klub do svého vlastnictví od svého založení získá.

2.     Zdrojem finančních prostředků jsou zejména příjmy klubu získané z příspěvků členů, dotací, darů, ze vstupného, prodejem hráčů, pronájmem reklamních ploch, pronájmem nemovitého a movitého majetku a z dalších aktivit klubu.

3.     Za řádné hospodaření klubu odpovídá výkonný výbor. Zprávu              o hospodaření předkládá výkonný výbor řádné valné hromadě.

4.     Klub je povinen vést daňovou a  účetnictví evidenci v souladu               s obecně závaznými  předpisy. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá výkonný výbor. Klub vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům ustanoveným těmito předpisy.

5.     Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se klub nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých      v uplynulém účetním roce.

              

 

 

Článek XIII.

Zánik sportovního klubu

 

1.     Sportovní klub  zaniká:

     a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením

     b) pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění

2.     O způsobu dobrovolného rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením rozhoduje valná hromada, která současně jmenuje likvidátora.

3.     Výkonný výbor je povinen oznámit zánik sdružení do 15-ti dnů příslušnému ministerstvu

4.     Při zániku sdružení provede majetkové vypořádání jmenovaný likvidátor. Majetek klubu bude použit k úhradě jeho závazků.  Případný likvidační zůstatek bude  rozdělen rovným dílem mezi členy klubu nebo předán jinému sdružení s podobným zaměřením. O použití likvidačním zůstatku rozhoduje valná hromada.

 

 

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

 

1.     O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada.

2.     Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat člen, výkonný výbor nebo kontrolní komise, nebo jejich člen.

3.     Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů sportovního klubu.

4.     Změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později.

5.     Změnu stanov je povinen oznámit sportovní klub písemně ministerstvu do 15-ti dnů od jejího schválení s tím že  připojí ve dvojím vyhotovení  text změny. Za splnění této povinnosti odpovídá výkonný výbor.

6.     K oznámení případných změn stanov ministerstvu je oprávněn samostatně kterýkoliv člen výkonného výboru oprávněný jednat za sportovní klub, a to po předchozím schválení těchto změn valnou hromadou.

7.     V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách, platí ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění a přiměřeně ustanovení souvisejících předpisů.

8.    Stanovy jsou přístupné k nahlédnutí všem členům v sídle klubu.

9.    Změna stanov byla schválena valnou hromadou dne 13.6.2011

Zpět


SK BENEŠOV
SK Benešov - Facebook        English Deutsch Espanol
Všechna práva vyhrazena © SK Benešov 2012 / Powered by CRS NETCOM
close